UNIX – файлови системи

posted in: Linux, Блог | 0

Описание на UNIX  файлови системи

FHS — съкращение от Filesystem Hierarchy Standard, което в превод от английски означава „Стандарт за йерархия на файловата система“. Този стандарт е приет за унифициране на местоположението на файловете и директориите с общо предназначение във файловата система UNIX. Към този момент в повечето UNIX-подобни системи в една или друга степен следва тези правила. Например, обичайно базатa от данни на потребителите в системата винаги се пази в файла /etc/passwd.

Текуща версия на стандарта е 2.3, която е анонсирана на 29 януари 2004 година. Разработва се версия на стандарта 3.0.
За получаването на информация за стандарта в използваната в „Операционната Система“ ОС – FHS (Filesystem Hierarchy Standard) можете да използвате командата hier Description of the file system hierarchy. Тази команда може да се използва, но не във всички UNIX-подобни системи.
Описание на йерархията на директориите в FHS.

 ДиректорияОписание
/Основна (коренна) директория, която съдържа цялата файлова йерархия.
/binОсновни програми, необходими за работа (пример: cat, ls, cp).
/bootФайлове които се зареждат при стартиране на системата (в това число ядрото на системата, initrd, System.map и др.).
/devОсновни файлове на устройствата (пример, /dev/null, /dev/zero).
/etcОбщо системни конфигурационни файлове (името произлиза от et cetera).
/etc/optКонфигурационни файлове за /opt.
/etc/X11Конфигурационни файлове за X Window System версии 11.
/etc/sgmlКонфигурационни файлове за SGML.
/etc/xmlКонфигурационни файлове за XML.
/homeСъдържа домашните директории на потребителите, които от своя страна съдържат персонални настройки и данни на потребителите. Често се използва варианта да се монтират върху „отделен раздел„.
/libОсновни библиотеки, необходими за работата на програмите от /bin и /sbin.
/mediaТочки за монтиране на сменяеми устройства като CD-ROM, DVD-ROM (за първи път се използва в FHS-2.3).
/mntСъдържа временно монтирани файлови системи.
/optИзползва се за допълнителни програми.
/procВиртуална файлова система, представляваща състоянието на ядрото на ОС и стартираните процеси във вид на файлове.
/rootДомашна директория на потребителя root.
/sbinОсновни системни програми за администриране и настройки на системата като init, iptables, ifconfig и др.
/srvДанни за услугите които предоставя системата (услуги www или ftp и др.).
/tmpВременни файлове (вижте също /var/tmp).
/usrВторична йерархия за данните на потребителите. Съдържат повечето потребителски приложения и програми използвани в мултиплейър режим. Може да се монтира и по мрежата само за четене или да бъде обща за няколко машини.
/usr/binДопълнителни програми за всички потребители, които не са необходими в режим на единичен потребител.
/usr/includeСтандартни заглавни файлове.
/usr/libБиблиотеки за програмите които се намират в /usr/bin и /usr/sbin.
/usr/sbinДопълнителни системни програми (такива като демоните на различни мрежови услуги).
/usr/shareАрхитектурно-независими общи данни.
/usr/srcСъдържа изходен код (пример: тук се разполага изходния код на ядрото на ОС).
/usr/X11R6X Window System, версия 11, редакция 6.
/usr/localТеоретична йерархия за данните, специфични за всички хост. Обикновено съдържат поддиректории като bin, lib, share.
/varИзменяеми файлове, такива като файлове за регистрация, временни файлове, пощенски файлове, файлове от спулери и др.
/var/cacheКеш на приложенията. Такива данни се генерират локално в резултат на входно изходни операции или ресурсоемки изчисления. Приложенията трябва да могат да генерират подобни данни.
/var/libИнформация за състоянието. Постоянни данни, изменяеми от програмите в процеса на работа (пример: бази от данни, мета данни от пакетни мениджъри и др.).
/var/lockФайлове за блокировка, указващи на заетост в някои ресурси).
/var/logРазлични файлови регистрации (логове на ОС).
/var/mailПощенски кутии на потребителите.
/var/runИнформация за стартираните програми (основно демони).
/var/spoolЗадачи очакващи обработка (пример, опашки за печат, непрочетени или изпратени писма).
/var/spool/mailМестоположение на потребителските пощенски кутии (остаряло положение).
/var/tmpВременни файлове, които е необходимо да бъдат запазени между рестартиранията на ОС.

       Разделянето на системни (пример, /etc, /bin) и потребителски директории е необходимо за:

  • По удобно и лесно резервно копиране на данните. Системните файлове обикновено се инсталират със самата ОС, на най-голяма ценност са данните на потребителите.
  • Безопасност. Обикновено потребителя има права на запис само в домашната директория. В случай че потребителя се опита (осъзнато или не да стартира „червей“ или друга паразитна програма то това няма да може да зарази системните файлове.
  • Съвместен достъп от различни операционни системи – ОС.
    Могат да се инсталират няколко операционни системи на един компютър на които да дефинираме една и съща домашна директория.
  • Можем да пазим системните файлове на отделен сървър, а на „тънкия клиент“ да пазим само директория /home.
  • Можем да организираме достъп на всеки служител на фирмата от всеки компютър, като сложим директория –– /home – на сървъра с данните на всички служители.
  • Домашната директория на администратора или още суперползвател (root) се намира в /root а не в /home/root, тъй като записа на администратора или още суперползвателя е предназначена да повиши сигурността и надеждността на системата. Дяла /root обикновено се разполага там където е разположена и системата. Това позволява да се прави обслужване и настройка на операционната система.

 

Вашият коментар:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.