Основни команди за работа с Linux

posted in: Linux | 0

В този кратък наръчник ще стане въпрос за някои основни команди за работа с Linux (Линукс).

(обновена версия)

 

Необходимо е да стартирате Terminal

cal – Изведжа календар в текстов режим:

cal

cat – Извежда съдържанието на файл:

cat /var/log/messages

cd – Променя директория:

cd /var/log

ls – Извежда съдържание на директория:

ls /var/log

dir – Извежда съдържание на директория:

dir /var/log

rm – Изтрива файл или директория: 

Пример за изтриване на файл:

rm /temp/testfile.txt

Пример за изтриване на директория:

rm -fr /temp

chgrp – Променя групата на файл или директория:

chgrp users Accessories

chmod – Променя достъпа до файл или директория.

chmod 777 /temp/myfile.txt

chown – Променя собственика на файл или директория.

chown user.users /temp/myfile.txt

cp – Копира файл или директория където укаже съответния потребител.

Пример за копиране на файл:

cp /etc/passwd/temp/

Пример за копиране на директория:

cp -R /etc/temp/

date – Извежда или променя дата и час.

Пример за извеждане дата и час:

$ date
Sat Jun 14 12:08:32 EEST 2014

Пример за промяна дата и час:

date -s 13:26:00

df – Извежда запълненото и свободно място на вашата система:

# df
Filesystem      1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup-lv_root
            8649736 3110364  5093320 38% /
tmpfs          968108    0  968108  0% /dev/shm
/dev/sda1        487652 135335  326717 30% /boot

man – Извежда документация за приложение:

# man rpm
RPM(8)                                 RPM(8)

NAME
    rpm - RPM Package Manager

SYNOPSIS
  QUERYING AND VERIFYING PACKAGES:
    rpm {-q|--query} [select-options] [query-options]

    rpm {-V|--verify} [select-options] [verify-options]

    rpm --import PUBKEY ...

rpm – RPM пакетен менаджер с който с който си инсталирате приложения със разширение *.rpm:

rpm -ivh mc.rpm

du – Извежда текущата големина на файл или директория.

Пример за извеждане текуща големина на файл:

# du -h /var/log
4.0K  /var/log/roundcubemail
4.0K  /var/log/ntpstats
22M   /var/log/audit
308K  /var/log/clamav
24K   /var/log/ConsoleKit
44K   /var/log/httpd/domains
188K  /var/log/httpd
508K  /var/log/exim
4.0K  /var/log/nginx/domains
16K   /var/log/nginx
30M   /var/log

Пример за извеждане текущане големина на директория:

echo – Извежда съобщение на екрана:

# echo "Linux e svobodna operacionna sistema"
Linux e svobodna operacionna sistema

fdisk – Конзолен манипулатор на вашия твърд диск:

]# df -l /dev/sda1
Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1     487652 135335  326717 30% /boot

fdformat – Конзолно форматиране на дискети:

fdformat /dev/floppy

history – Конзолно извежда история на командите написани от Вас преди време:

$ history
 265 man rpm
 266 du -h /temp
 267 du -h /var
 268 du -h /var/log
 269 clear
 270 echo "Linux e svobodna operacionna sistema"
 271 df
 272 df -l /dev/hda
 273 df -i /dev/hda
 274 df -l /dev/sda1

hostname – Извежда или променя системното име.

Пример за извеждане на системно име:

# hostname
localhost.example.com

Пример за промяна на системно име:

# hostname linuxsrverco

top – Извежда информация за системата и процесите

Пример за извеждане на информация за системата и процесите

top - 15:03:59 up 1 day, 5:20, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 105 total,  1 running, 104 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem:  1936216k total, 1554532k used,  381684k free,  29668k buffers
Swap: 1048572k total,    0k used, 1048572k free,  842104k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
 1874 root   20  0 107m 7552 2452 S 0.3 0.4  0:18.62 fail2ban-server
  1 root   20  0 2900 1424 1208 S 0.0 0.1  0:00.82 init
  2 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kthreadd
  3 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/0
  4 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.07 ksoftirqd/0
  5 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 stopper/0
  6 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.69 watchdog/0
  7 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:02.97 events/0
  8 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 events/0
  9 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 events_long/0
  10 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 events_power_ef
  11 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 cgroup
  12 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 khelper
  13 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 netns
  14 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 async/mgr
  15 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 pm
  16 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.30 sync_supers
  17 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 bdi-default
  18 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kintegrityd/0
  19 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.24 kblockd/0
  20 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kacpid
  21 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kacpi_notify
  22 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kacpi_hotplug
  23 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 ata_aux
  24 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 ata_sff/0
  25 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 ksuspend_usbd
  26 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 khubd
  27 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.04 kseriod
  28 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 md/0
  29 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 md_misc/0
  30 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 linkwatch
  31 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.02 khungtaskd
  32 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 lru-add-drain/0
  33 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kswapd0
  34 root   25  5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 ksmd
  35 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 aio/0
  36 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 crypto/0
  43 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kthrotld/0
  45 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kpsmoused
  46 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 usbhid_resumer

kill – Спира стартиран процес (всички процеси имат номера, вижте горния пример на командата top)

kill 1874

less – Извежда съдържанието на файл на страници:

в примера можете да видите част от съдържанието на файла passwd който се намира в /etc

$ less /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
vcsa:x:69:69:virtual console memory owner:/dev:/sbin/nologin
saslauth:x:499:76:Saslauthd user:/var/empty/saslauth:/sbin/nologin
postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin

ln – Създава символна връзка м/у файлове или директории:

ln -s /home/index.html /var/www/index.html

mkdir – Създава директория:

# mkdir /temp
# ls
aquota.group backup dev       home                  lost+found opt  sbin   sys  usr
aquota.user  bin   etc       initramfs-2.6.32-696.10.2.el6.i686.img media    proc selinux temp var
back     boot  forcequotacheck lib

more – Извежда съдържанието на файл на страници:

Пример: -10 означава покажи 10 реда от файла

# more -10 dmesg
Initializing cgroup subsys cpuset
Initializing cgroup subsys cpu
Linux version 2.6.32-754.6.3.el6.i686 ([email protected]) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-23) (GCC)
) #1 SMP Tue Oct 9 17:55:58 UTC 2018
KERNEL supported cpus:
 Intel GenuineIntel
 AMD AuthenticAMD
 NSC Geode by NSC
 Cyrix CyrixInstead
 Centaur CentaurHauls

mv – Премества файл или директория от едно място на друго:

mv /temp/myfiles.txt /temp/arhives/myfiles.txt

pwd – Извежда текущата директория:

Пример: ако се намираме в /var/log и изпишем командата pwd ще излезе следната информация

]# pwd
/var/log

shutdown – Изключване или рестартиране на системата.

Пример: за изключване на системата

shutdown -h now

Пример за рестартиране на системата:

shutdown -r now

su – Променя текущия потребител с друг:

su root

tail – Извежда последните редове на файл:

Пример:  -f извежда информацията от файла в реално време за новопостъпилата информация в файла

# tail -f /var/log/messages
Oct 26 15:35:50 debian864 kernel: [  7.182585] RPC: Registered udp transport module.
Oct 26 15:35:50 debian864 kernel: [  7.182585] RPC: Registered tcp transport module.
Oct 26 15:35:50 debian864 kernel: [  7.182586] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Oct 26 15:35:50 debian864 kernel: [  7.211792] FS-Cache: Loaded
Oct 26 15:35:50 debian864 kernel: [  7.258665] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Oct 26 15:35:50 debian864 kernel: [  7.351892] Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Oct 26 15:35:50 debian864 rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Fri Oct 26 15:36:20 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Oct 26 15:35:57 debian864 kernel: [  16.757212] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Oct 26 15:36:33 debian864 kernel: [  52.396109] hv_balloon: Received INFO_TYPE_MAX_PAGE_CNT
Oct 26 15:36:33 debian864 kernel: [  52.396191] hv_balloon: Data Size is 8

head – Извежда началните редове на файл:

# head /var/log/messages
Sep 23 06:25:03 debian864 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.4.2" x-pid="496" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Sep 24 06:25:02 debian864 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.4.2" x-pid="496" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Sep 25 06:25:03 debian864 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.4.2" x-pid="496" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Sep 25 09:19:23 debian864 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.4.2" x-pid="496" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Sep 25 09:19:28 debian864 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.4.2" x-pid="501" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Sep 25 09:19:28 debian864 kernel: [  0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Sep 25 09:19:28 debian864 kernel: [  0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Sep 25 09:19:28 debian864 kernel: [  0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Sep 25 09:19:28 debian864 kernel: [  0.000000] Linux version 3.16.0-6-amd64 ([email protected]) (gcc version 4.9.2 (Debian 4.9.2-10+deb8u1) ) #1 SMP Debian 3.16.57-2 (2018-07-14)
Sep 25 09:19:28 debian864 kernel: [  0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-6-amd64 root=UUID=ae39084b-8ae4-470d-be69-364b5c67e828 ro quiet

time – Извежда ресурсите които изпълнява дадено приложение:

$time cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin

real  0m0.003s
user  0m0.000s
sys   0m0.000s

uname – Извежда системна информация:

Пример: -a  показва допълнителна информация

# uname
Linux
# uname -a
Linux debian864 3.16.0-7-amd64 #1 SMP Debian 3.16.59-1 (2018-10-03) x86_64 GNU/Linux

useradd – Създава потребител:

useradd user1

usermod – Модифицира потребител:

usermod user1

userdel – Изтрива потребител:

userdel user1

Пример променя парола за съответния потребител

userdel user1 passwd

Пример:  (на мястото на ‘user1’ се пише потребителя на които искате да смените паролата)

]passwd user1

who – Извежда всички активни потребители в системата:

# who
root   tty1     2018-10-26 15:36
root   pts/0    2018-10-26 15:36 

uptime – Извежда времето от началното зареждане на операционната система:

Пример:

# uptime
 16:11:04 up 35 min, 2 users, load average: 0.02, 0.01, 0.00

Извеждане на текущи процеси, командата изпълнена с опция -e, показва всички процеси:

Пример:

# ps -e
  PID TTY     TIME CMD
   1 ?    00:00:00 systemd
   2 ?    00:00:00 kthreadd
   3 ?    00:00:26 ksoftirqd/0
   5 ?    00:00:00 kworker/0:0H
   6 ?    00:00:00 kworker/u256:0
   7 ?    00:00:01 rcu_sched
   8 ?    00:00:00 rcu_bh
   9 ?    00:00:00 migration/0
  10 ?    00:00:00 watchdog/0
  11 ?    00:00:00 watchdog/1
  12 ?    00:00:00 migration/1
  13 ?    00:00:06 ksoftirqd/1
  15 ?    00:00:00 kworker/1:0H
  16 ?    00:00:00 khelper
  17 ?    00:00:00 kdevtmpfs
  18 ?    00:00:00 netns
  19 ?    00:00:00 khungtaskd
  20 ?    00:00:00 writeback
  21 ?    00:00:00 ksmd
  22 ?    00:00:00 khugepaged
  23 ?    00:00:00 crypto
  24 ?    00:00:00 kintegrityd
  25 ?    00:00:00 bioset
  26 ?    00:00:00 kblockd
  29 ?    00:00:00 kswapd0
  30 ?    00:00:00 vmstat
  31 ?    00:00:00 fsnotify_mark
  37 ?    00:00:00 kthrotld
  38 ?    00:00:00 ipv6_addrconf
  40 ?    00:00:00 deferwq
  41 ?    00:00:00 kworker/u256:1

reboot – Рестартиране на операционната система:

# reboot

 

Вашият коментар:

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.